Kim đo máy biên dạng DM45526

Product type: Kim đo máy biên dạng DM45526

Product type: Stylus Tip

Length (L)34.0 mm

ApplicationTactileStylus TipPointerStyl. Tip Mat.RubyLength 1 (L1)26.0 mm