THƯỚC QUANG HỌC MÁY ĐO 2D SOBEKK MODEL ASD4TS-200,ASD4TS-400