Thước Kẹp Điện Tử 150mm Hãng Mahr – Đức 16ER, 16EWR, 16EWRi