Thước đọc Sino 170mm.KA-300,Thước đọc Sino 270mm KA-300,Thước đọc Sino 420mm KA-300,Thước đọc Sino 620mm .KA-300