THƯỚC ĐO CHIỀU RỘNG RÃNH 30 EWR-U, 30EWRi-U HÃNG MAHR-ĐỨC