Thước cặp điện tử Mahr 16ER, 16EWR, 16EWRi- 150mm. 200mm. 300mm – Hàng có sẵn