Thước cặp điện tử hãng Mahr 150mm 16EWR, 200mm 16EWR, 300mm 16EWR