Panme đo ngoài điện tử 0-25mm/0-1″, Hãng Mahr, 40 EWRi – 4157100,4157101, 4157102, 4157103