KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG; MU-400, MU-800, MU-1200, MU-1600 HÃNG JINUOSH