Di chuyển, lắp đặt, hiệu chuẩn, đào tạo máy 3D CROMA8156-Hexagon, Accretech, Croma