Cân điện tử ACD-L 3kg (d=0.1g) . Cân điện tử ACD-L 6kg (d=0.2g) . Cân điện tử ACD-L 15kg (d=0.5g) .Cân điện tử ACD-L 30kg (d=1g)